Hambaravi, proteesimine, implantatsioon,
E-R 9:00 - 19:00
Tel +372 6 998 998
Tedre 62, Kristiine, Tallinn

Kaebuste lahendamise kord

Kaebusi saab esitada ainult kirjalikult ning kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi või esindaja nimi, kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue ning tagasiside saamise soov ja viis (posti teel või e-postiga) ning lisatud kontaktandmed.Kaebuses võib probleemi kirjeldada vabas vormis.Kirjaliku kaebuse või ettepaneku võib saata kas e-postiga aadressil kliinik@timmer.ee või postiga aadressil Tedre 62, Tallinn 10619 või edastada registratuuri, asutuse juhatajale või arstile.Suuliselt võib kaebuse esitada ainult vahetult spetsialistile ning eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist.Anonüümseid kaebusi ei menetleta. Kui kaebus on arusaadav ja põhjendatud, siis antakse see tutvumiseks ja arvestamiseks asjasse puutuvale spetsialistile.Kõigile kirjalikele kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödudes, avaldajale sobival viisil.Kliinik jätab endale õiguse kutsuda patsient seoses kaebusega täiendavale uuringule.Uuringust keeldumist saame käsitleda kui patsiendi kartust, et kaebus pole põhjendatud.Kirjalikke kaebusi menetleb asutuse juhataja või juhataja poolt määratud isik, kaasates asjasse puutuvaid isikuid.Kaebused võetakse arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.Juhul, kui kaebuse esitaja pole lahendusega rahul, on tal võimaluspöörduda Terviseametisse, e-post: kesk@terviseamet.ee, telefon: 6943500ja laste hambaravi küsimustes Eesti Haigekassa Harju osakonda, e-post: info@haigekassa.ee, telefon: 16363, välisriigist helistades: +372 669 6630